Referater

Bestyrelsesmøde 12-1-2011 Deltager.: Kim, Søren, Hans, Dorte, Henning, Karin
Afbud.: Eric 

Punkt 1.:
Gennemgang af arrangør-kontrakt. Bemærkning til kontrakt. Hvor mange folk skal sidde i kontortraileren fra dtp. Hans udfylder 2 kontakter både til Herning og Testrup og sender retur dem til Lars Skou..

Punkt 2.:
Forbrug i 2011
Herning
Øl 72 fustager
Pepsi 50 kasser
Pepsi Max 15 kasser
Faxe kondi 30 kasser
Appelsin 15 kasser
Vand 60 kasser
Pølser 300 kg + tilbehør

Testrup
Pølser 350 kg + tilbehør
Samme bestilling af vand som til Herning.
Vand skal leveres i hårde flasker og i kasser.

Plakater samme antal som sidste år.

Is er fravalgt pga af dårligt økonomi. Hans snakker med Bi-udlejning ang. sluch ice-popcorn-hoppeborg. Kim snakker med Lidl ang. slikposer.

Udvalgsdag.: Bygholm landbrugsskole d 29-1 kl 10.30. Hans evt. Søren og Kim

Punkt 3.:
Fest. Hans tager kontakt til Jan Johansen og hører til hvad de gerne vil og hvornår.

Punkt 4 :
Intet nyt fra kommunen ang banen på Mørupvej.

Punkt 5.:
Slæder. Kontakt storslæde Hans Bossen – Minislæde Søren Skinhøj.
Der er slædefolk i slædehuset på lørdag.
Slædeteamet mangler at få informationer fra SIT igennem Kenneth. Slædeteamet har været på besøg hos Benno Kramer, og det tyske slædeteam.
Der indkaldes til et møde med både stor- og minislæde inden sæson opstart.

Punkt 6.:
Næste møde.. 7 marts kl 19.00 ved Kim Jensen, Chr. Hansens vej 11, 6900 Skjern.
Indkaldelse/dagorden fremsendes en uge før. Afbud sendes til personen som afholder mødet.

Punkt 7.:
Gamle regnskaber fra foreningens start skal de gemmes eller skrotes. Der er ca 3 flyttekasser.
Hans bossen har plads og henter dem ved lejlighed.

 

Bestyrelsesmøde Torsdag d. 11-11-2010 ved Henning Pedersen 

Fraværende. Søren Skinhøj, Eric O. Donovan

Punkt 1. Konstituering af bestyrelsen er som flg.

Formand.: Hans Bossen
Næstformand.: Søren Skinhøj
Kasserer.: Dorte Lund
Sekretær.: Kim Jensen
Øvrige.: Henning Pedersen
1 supp.: Karin Haahr Jensen
2 supp.: Eric O. Donovan

Punkt 2. Lidt snak ang. Minislæden til Sjælland. Der er lavet et brev fra bestyrelsen, som er sendt til Kurt Hartmann sammen med en kopi af faktura… Både brev og faktura vil også blive afleveret til årsmødet d. 13 november, så vi i Midtjylland er sikker på at DTPS har modtaget det..
Slædeteamet på storslæden mangler informaton/respons fra Kenneth Dahl evt. SIT, når de har spørgsmål til slæderegler.

Punkt 3. Julekurve listen blev gennemgået og der er sat navne på hvem der gør hvad i samme forbindelse.. Julefrokost er udsat til januar/februar, da vi i bestyrelsen mener det kan være svært at finde en dato hvor alle kan her op til jul.

Punkt 4. Informationer ang ny bane til de nye i bestyrelsen, så de ved hvad der arbejdes med… (tegninger og spørgsmål fra kommunen)

Næste møde Onsdag d. 12-1-2011 ved Dorte Lund, Lærkevej 6, 6940 Lem…

 

Generalforsamling i DTP Midtjylland Fredag den 29/10/10 kl. 19/00. på smedegården i Lem.Formanden Hans Bossen bød velkommen til Generalforsamlingen. 

Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslog Lars Olsen. Valgt.

Valg af stemmetæller.
Bestyrelsen havde forslag til stemmetæller. Torben Madsen og Kenneth Dahl. Valgt.

Formandens beretning og godkendelse heraf.
Herning stævnet var en kold omgang og meget våd, tros dette var der tilfredshed med stævnet. Der er brugt meget tid på den nye pulling område, og der er forsat nogle sager som skal falde på plads. Testrup stævnet var der igen for få tilskuer, der er brugt de samme midler til reklame som før og andre steder.
Den nye storslæde kom næsten ud at køre, er klar til at prøve den hen over vinter. Planer om at den skal køre i Gamst hvis alt går efter planen. Beretning godkendt.

Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf.
Karin H Jensen fremlagde regnskab. Indtægter på 554,419 kr. Udgifter på 561,282 kr. Årets resultat – 6,864 kr. Balance. Aktiver på 596,052 kr.
Spørgsmål til regnskab.
Hvorfor så store udgifter til værksted. I år 2009 betalte vi kun for 4 md, hvor vi i år har betalt for 12 md.
Hvor meget står den nye storslæde i set rent økonomisk. Karin oplyser at der er brugt 566,000 kr. på den. Kenneth oplyser at den nye storslæde i Holland vil ligge på ca. 1,8 mil Kr.
Regnskab godkendt.

Indkomne forslag og debat om året gang.
Spørgsmål til den nye bane i Herning. Henning Pedersen giver et ref. af sagens gang, mange forskellige mennesker har været involveret i det. Men de sidste ting lader vente på sig, Henning oplyser at tiden er gået for at komme i gang i år. Der har været mange som har givet tilsagn om at hjælpe med samme. Generalforsamlingen forslog at der eventuelt skulle ses efter andre kommunen der kunne have interesse, set på længer sigt vil det give problemer at afholde en ec set plads på området.

Valg til bestyrelsen.

På Valg.
Henning Pedersen
Karin Haahr Jensen
Jan Mikkelsen

Forslag til bestyrelsen.
Kim Jensen Valgt
Dorte Lund. Valgt
Henning Pedersen. Valgt.

Sup.
1 Karin H Jensen
2 Erik Donavan

Valg af revisor. På valg er Poul Sørensen.
Genvalg.

Valg til udvalg.

Store slæde.
Søren Skinhøj udgår af team. Ind kom. Rene Pedersen. Et ønske fra generalforsamlingen om en ”formand” eller kontakt person. Eller at man får områder i team, man har ansvar for.
Jan Johansen oplyser at det er lavet på følgende måde på nuværende.
Jan Johansen Udlejning
Søren Skinhøj. Transport
Teknik. Harry Pedersen
Papir osv. Flemming Andersen

Mini Slæde.
Søren Lauridsen (DK)
IB Olsen
John Stigsen
Lars Madsen
Tommy Sørensen.

Nogen debat om minislæden, ikke tilfredshed med slæden i denne sæson. Dog ros til sidste DM, hvor den kørte til ug. ETPC beskriver den for tung i front, har givet gode råd om ændringer af samme. ETPC har ikke opfattelse af at der bliver lyttet til dem, og af de forslag de giver. Vigtigt at man viser at man er et team i slæden og kan løse opgaven med traktorer og bane. Der blev giver kraftigt udtryk for at slæden skal op i godkendelse, og ikke ned.

Program udvalg.
Ejvind Døj.
Henning Pedersen.
Jesper Sund.

Web Udvalg.
Flemming Andersen.
Jan Mikkelsen.

Bane udvalg.
Henning Pedersen.
Poul Jacobsen.
Hans Bossen.
Niels Damgård.
Anders Jeppesen.
Jan Mikkelsen.

EVT.
Kenneth Dahl opfordrer bestyrelsen til at pleje sig selv og udvalg. Lars Olsen spørger til ny slæde, er den opdateret. Jan Johansen oplyser at den er fuldt opdateret.

Blomster udelt.
950 kg. Erik Donavan. Interprice
2500 kg. Poul Ager Jensen. Black power
3500 kg. Henrik Jensen. Black power.
Ref. Jan Mikkelsen

Bestyrelsmøde Tirsdag den 26/10/10 kl. 19/00 svinget 3 Skjern. 

Mødt. Søren Skinhøj. Karin H Jensen. Henning Pedersen. Jan Mikkelsen.

Afbud. Hans Bossen.

Regnskab.
Set i lyset af ringe tilskuer tal for de to stævner skal vi nok være tilfredse med regnskab, som viser et lille underskud. Se bilag.

Formandens/bestyrelsen beretning.
Hans meldte afbud til mødet, vi mødes kl.18/00 før generalforsamlingen og behandler beretningen.

Mini slæde sjælland.
Modtaget for tid siden brev fra dtp sjælland ved, r stævne/slæde. Henning Pedersen har haft kontakt med deres formand, som kunne sige at han ikke havde noget kendskab til mail/brev om samme. Vi besvarer henvendelse pr brev, da der var mange spørgsmål.

Referat fra bestyrelsesmøde i DTP.
Der er stillet forsalg om man skal afregne for min 1500 tilskuer pr. stævne, bestyrelsen er enige om at det vil ændre vores syn på at afholde to stævner pr, år. Der har ikke været økonomi i de to stævner vi har afholdt i år. Skulle man være heldig at der kommer 1800 tilskuer skal man så afregne for 1500 stk. Vi vil afvente om forslaget bliver vedtaget for der efter at tage en beslutning om samme. DTP Midtjylland ønsker at beholde nuværende aftale om levering øl/vand.

PBV.

Jan Mikkelsen

 

Bestyrels møde den 31/08/10 kål. 19/00 Svinget 3 Skjern. 

Mødt: Hans B. Karin J. Søren S. Henning P. Jan M. Sup. Eric D.

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.

Økonomi Herning/Testrup stævnet.

Ikke så godt set rent økonomisk, Herning stævnet har givet ca. 30000 kr. i plus. Testrup giver et underskud på ca. 20000 kr. Så i alt giver stævner et lille plus på ca. 10000 kr. Dette finder bestyrelsen ikke tilfredsstillende, vores stævner har ikke været så godt besøgt i år. Der af det dårlige resultat. Bestyrelsen vil se på udgifter ved stævner til næste år, talte om selv at investere i de emner vi lejer til stævner. Og udleje til andre til en god pris, eller forslå dtp om at tage emnet op til vurdering. Dialog om tv dækning af stævner, bliver nok sendt for hurtigt efter stævnet i tv. Vil gøre noget mere ud af vores hjemmeside for at markedsføre vores stævner.

Udlejning af Testrup pullingpark.

Vi skal have et møde med Jesper Sund, og få de sidste aftaler på plads. Hans B tager kontakt med Jesper.

Slæder. Brev fra Peter de regt (ETPC).

Brevet fra etpc blev udleveret på mødet, bestyrelsen finder det ikke godt at man tager diskussion med synsmand fra etpc. Enighed om at brevet fra Peter bliver sendt til slæde team så de får mulighed at selv finde en løsning, en klar holdning om at slæden skal op i grader og ikke ned som den nok er på vej til på nuværende. De nye tiltag som blev lavet til sidste stævne, er der kun ros over for.

Nyt pulling arena i Herning.

Henning har kontaktet planudvalg for at høre hvad planer der er med mørupvej, sagen forhales af mange grunde. Bestyrelsen ser et stort problem i at tiden går, vil skulle være så småt i gang på nuværende. Men de sidste ting som skal være på plads lader vente på sig, der kan gå op til 8 uger før der kan gives grønt lys. Henning vurdere at det kan/bliver et problem set i forhold til årstiden. Kommunen mener vi godt kan begynde på mørupvej, dette har ikke vores interesse set i forhold til at det nye område trækker ud.

Generalforsamlingen 2010.

Generalforsamlingen bliver den 29 oktober i Aulum, Henning bestiller lokaler. Dagsorden sendes ud til medlemmer, og sættes på hjemmesiden.
Forslag til ordstyrer Lars Olesen. Stemmetæller. Poul Ager og Kenneth Dahl.
På Valg.
Karin H Jensen. Modtager ikke genvalg
Jan Mikkelsen. Modtager ikke genvalg
Henning Pedersen. Modtager genvalg.

Dato for stævner i 2011.

Herning den 7 Maj. Testrup den 25 Juni.

EVT.

Intet.
Jan Mikkelsen.

Bestyrelsesmøde den 29 marts kl. 19-00 svinget 3 Skjern.  

Mødt: Henning Søren Hans Karin Jan SUP: Jesper Sund og Erik Donovan.

1. Bemærkninger til sidste ref.

Ingen bemærkninger.

2. Orientering fra Herning kommune.

Byplanen er godkendt, har ikke været politisk behandlet på nuværende. Området blev fremlagt på mødet ifølge kort fra kommunen. HP og JM var nok noget skuffet over at der ikke var en klar melding fra samme. De sidste ting skulle gerne falde på plads i løbet af uge 14/15. Der er modtaget en plantegning over området, som der skal arbejdes videre med. Der er ikke enighed om placering af selve banen, dette skal forhandles.
Et rigtigt godt område, med mange muligheder for camping og parkering. Kopi af miljøplan sendes til bestyrelsen når den modtages af kommunen.

3.Økonomi i forhold til nyt pulling område.

Der er taget kontakt til forskellige folk i området og hjælp til arbejdet med positiv resultat. Svært at gætte på hvad der skal bruges af økonomi til området. Bestyrelsen vil vente med at sætte økonomi på projekt, Mange uafklaret spørgsmål, hvad bliver lejen, kontrakt længde osv. Set i forhold til vores kassebeholdning vil der kunne laves en invertering på ca. 150000 kr.

4. Første DM i Herning.

Check liste lavet, telte opstilles søndag ugen før stævne. Vi skal være obs. på området med hensyn til vand på samme.

5. Slæder, nyt om samme.

Slæden har kørt i Gamst, og det gik som det skulle uden fejl. Der arbejdes forsat på den nye, og man forventer at den kommer ud at køre i år.

6. Testrup pulling arena.

Planen var at der skulle laves nye volde, dette kan ikke nås i år. Der er kommet en hul i banen ved ca. 80 meter som skal udbedres. Der skal laves noget ved hegn så publikum ikke kan stå med føder i samme. Ellers meldes der klar fra nord.

7. Økonomi i DTPM.

Der er brugt penge på slæder og andre småting, ca. 70000 kr.

8. Fordeling af opgaver i bestyrelsen.

Ingen ændringer i dette.

EVT.

Ingen punkter.

PBV:

Jan Mikkelsen.

 

Bestyrelsesmøde Torsdag 21/01/10 Kl. 19/00 svinget 3 Skjern. 

Mødt: Hans Bossen. Henning Pedersen. Karin H Jensen. Søren Skindhøj. Jan Mikkelsen.

Fraværende: Ingen.

1. Pulling arena ved Arnborg, gået i vasken.

Området er blevet erklæret fri for forurening, og der med har vi en ny situation. Området er ikke til leje mere, men til salg. DTPM har ikke økonomi til et køb af området.
Kontakt til Herning kommune genoptages, nyt område er i spil ved Ejstrup. Infrastruktur er ok til dette område. Der skal tages kontakt til DTP om det er en bane hvor der kan køres Euro cup, har stor betydning set rent økonomisk.

2. Slæder hvor langt er vi, og dato for klar melding.

Storslæden kommer til Hvilsom i uge 5, og får lavet spyd, og de sidste småting. Der skal laves en ekstra kasse bremse. Hans Bossen kontakter slæde team, aftalen var at den nye skulle til nord og ikke den gamle. Hans melder tilbage.

3 Stævne krav i 2010, fremsendt af DTP.

Intet at bemærke.

4. Støtte til teams til EM.

Bestyrelsen ser positiv på dette, der arbejdes videre med samme. Der skal laves retningslinjer for hvem der kan søge, og økonomi i samme.

5. Spare klub i DTPM, renter til Midtjylland.

Forslag falder pga. for meget arbejde ved at lave tiltag.

6. Sponsor i 2010.

Hans har været til møde med Class, gik ikke som forventet. De havde ikke en interesse for at være sponsor for et pulling område som ikke var lavet, vi var velkommen igen når der stod et klart område. Class ville gerne komme til et stævne i 2010, og genforhandle. Hans ser ikke positiv på en kontrakt med Class.
Der bliver taget kontakt til Jan Johansen om hvordan det går med de nye emner til sponsorkontrakt med slæder.

7. EVT.

Sup bliver inverteret med til møder fra næste bestyrelsesmøde.

Ref.
Jan. Mikkelsen

 

Bestyrelsesmøde 15 december kl. 19/00 svinget 3 Skjern.
Mødt: Hans Bossen. Karin H Jensen. Henning Pedersen. Søren Skindhøj. Jan Mikkelsen. 

Fraværende. Ingen.

Bestyrelsen 2010.
Formand. Hans Bossen.
Næstformand. Søren Skindhøj
Kassere. Karin H Jensen.
Sekretær. Jan Mikkelsen.
Øvrige. Henning Pedersen.
1 sup. Erik Donavan
2 sup. Jesper Sund.

Slæder 2010.
Slæden har været hos team black power og fået nyt el system som Poul A Jensen og Lars skov har udført. Slæden er tilbage i Herning, og slædeteam påbegynder montage af samme.

Herning kommune.
Der arbejdes forsat på at finde et område til pulling, bestyrelsen ønsker at få et samarbejde med nogle private om samme. De områder kommunen har forslået bliver et meget stort projekt, set rent arbejdsmæssigt og økonomisk.

Nye sponsor.
Der arbejdes forsat på at finde nye sponsor til DTPM, Vi vil gerne sælge et nyt pulling arena til en sponsor. Der er lavet kontakt til Class i Tyskland, og aftalt møde med samme i uge 52.

Julekurve i år.
Liste blev gennemgået, aftalt at de personer som skal ud med samme selv får lavet dem inden for budget rammen.

PBV.

Jan Mikkelsen

 

Generalforsamling 23/10/09 kl 19/30 i Aulum fritidscenter.Mødt bestyrelsen. Henning Pedersen. Karin H Jensen. Poul Jacobsen. Jan Mikkelsen.
Fraværende. Hans Bossen. 

Henning Pedersen bød velkommen til Generalforsamlingen.

Valg af dirigent. Bestyrelsen forslog Lars Olesen. Valgt.

Valg af stemmetæller. Forslag til stemmetæller Poul A Jensen. Kenneth Dahl. Valgt.

Formandens beretning. Henning Pedersen fremlagde beretning, da Hans Bossen havde meldt fra pga. sygdom.

Første stævne i Herning var et godt stævne set rent salgsmæssigt, 1300 fuldbetalende. Stævnet noget langt da der opstod slædeproblemer, der ikke var lavet de store ting ved banen, men den var i topform. Første stævne med ryttergårdsplan, virkede godt trods kun 4 meter til hvert team. Stævnet i Testrup var et kæmpe projekt, men det lykkes trods stor skepsis. Team Mirakulix har arbejdet mange timer på området, kanon bane og helt sten frit. Fast hegn for publikum nåde vi også. Området er godkendt til 3 stævner pr år, der af har Jesper en dag til power pull stævne. Der er lavet en kontrakt på 10 år. Dtp.Midtjylland har brugt ca. 100000 kr. på arealet. Nogle erfaringer er lavet til stævnet, Vægt skal ligge anderledes da den tager for meget plads når tractor er vejet, ryttergården bliver nok også flyttet så vi undgår det med tractorer og biler som skal krydse grusvejen. Ikke så godt besøgt stævne, 1100 personer med okay når det var et nyt sted og anden dato, fremgang forventes. Længden på stævnet var lige efter bogen, ca. 6 timer, så det kan godt lade sig gøre, men pausen blev også sprunget over. Slæder skal gøres klar til 2010, mini slæden er der ikke de store ændringer på, man arbejder forsat på at få den opgraderet til international. Der er indkøbt ny transport lad til vægt, skraber og tromle. Slæden The Beast har haft problemer med el som går ind og påvirker box kontrol, og ikke alle slæde gearinger har været lige i øjet. Men alle stævner er blevet afviklet, det må være op til arrangøren om man ønsker back-up slæde. I November bliver den kørt til Hedeby hvor Lars Skov og Poul Ager vil lave helt nyt el system. Ny storslæde er stadigvæk ikke køreklar, men vi håber på at den kommer på banen i 2010, og laver nogle træk i standart og speciale bygget. Forenden er opsvejst, men det har medført at andre ting er taget af, og skal tilpasses igen. Planen er at den skal til Nordjylland lige efter jul, da Harry godt vil lave, og dette vil give mindre transport. Trailer skal også have en omgang, med anden beboelse. Værkstedet vi har lejet af Hendricks med det bøvl som det har Medført. Ingen vand og strøm. Banen i Herning bliver der kørt på i 2010, men det ligger nu fast det bliver sidste år. Kommunen er kommet med to forslag til ny bane, ved Arnborg, de områder vil kræve noget arbejde ud over det sædvanlige. Messe center har ændret mening, og er igen interesseret. Bestyrelsen vil undersøge om andre steder kan komme på tale. Skulle nogen mangle noget at få vinter til at gå med, har DTP.M sikkert et par opgaver.

Beretning godkendt.

Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf. Karin gennemgik regnskab med alle poster, Indtægter for året på 810610 kr. Udgifter for året på 762604 kr. Årets resultat bliver således på 48006 kr. Aktiver i alt på 555766 kr. Egenkapital på 520348 kr.

Kommentarer til regnskab.

Hvad er der brugt på den nye slæde i penge. Store udgifter til Testrup. Slæde kørt meget ind set i forhold til 2008.

Der ligger ikke nogen regnskab på hvor meget der pt. Er brugt på den nye slæde, men ved at gå tilbage kan der findes tal på samme. Udgifter i Testrup skal ses i lyset af den store invertering der er lavet der oppe, men et resultat på ca. 20000 kr. i plus for stævnet. Slæden kørte ikke så mange penge ind i 2008, da den ikke var til alle dm stævner.

Redskab godkendt.

Indkommet forslag. Ingen forslag indkommet.

Valg til bestyrelsen. Forslag til bestyrelsen. Jesper Sund (Ønsker at blive sup) Søren Skinhøj. Hans Bossen. Anders Jepsen. Erik Donavan. Poul Jacobsen.

Valgt til besyrelsen. Hans Bossen. Søren Skinhøj.

Sup. Første sup. Erik Donavan og Jesper sund anden sup.

Valg af revisor. Tove Jensen genvalgt.

Valg til udvalg. Storslæde. Jan. Flemming. Trine. Harry. Michael. Søren. Bjarke. Kristian.

Program udvalg. Henning. Poul. Ejvind.

Bane udvalg. Henning. Poul. Ejvind. Hans. Niels. Jesper. Jan.

Web. Flemming. Jan.

Evt. Debat om stævner hen over året, gode råd fra andre dm. Slæder debat. Hvor meget skal de udlejes, set i forhold til at slide folk op. Dirigent takkede for næsten god ro og orden, blomster blev udelt.

Ref. Jan Mikkelsen.

 

Møde i Herning kommune mandag 20/10/09 kl. 12,30. Deltager dtp. m. Henning Pedersen Jan Mikkelsen.
Herning kommune. Jesper + 3 andre medarbejder fra plan afd. 

Kommunens udspil er to områder. Ved Arnborg modsat side som shell tanken. Fordele kan være svæveflyver område som har et større område til parkering og camping. Banen kan blive ca. 225 meter. Måske for tæt på selve byen Arnborg.
Forslag nr to går på Øst depotet ca. 2,5 km fra første forslag, der vil banen kun kunne blive 175 meter, ellers skal den gå på tværs af området, ved dette område skal der laves aftale med andre grundejer om parkering.
Kommunen har haft et kontakt til messe center igen, og nu var de måske interneret. Men der er nok ikke meget tvivl om de vil have del i kagen i form af salg på området. Kommunen arbejder videre med samme, Henning og jan have før haft et møde med messe center, og det kom der ikke noget godt ud af.
Vores område ved Mørupvej er der nu lavet lokalplan over, som det ser ud pt kan vi køre til og med stævnet i Juli 2010. To nye virksomheder har lagt sig på 2 grunde i området, og der bliver lavet en ny vej på området.
En længer dialog om vigtigheden for dtp.m om tid ved flytning af banen, og økonomi ved at gøre samme.
LU mangler også et område, men har ikke pt. Kontaktet kommunen.
Jesper arbejder på lokal plan og miljø for 2010 på Mørupvej, aftalen er udløbet, ser ikke nogen problem i dette når det kun er 2 stævner.
Modtaget plan billeder fra forslags områder, samt eger forhold. Kommunen gør opmærksom på at det nye område skal med i lokalplanen, hvis vi vælger samme.

Ref.

Jan Mikkelsen.

 

Møde i Slædehuset Fredag den 2 oktober kl. 19/30.
Mødt Slædefolk: Jan Johansen. Harry Pedersen. Flemming Andersen. Trine Pedersen. Søren Skinhøj. Bjarke. Kristian. Tommy Sørensen. 

Mødt bestyrelsen: Hans Bossen. Henning Pedersen. Karin Haahr Jensen. Poul Jacobsen. Jan Mikkelsen.

Dagsorden fra slædeteam.
1. Sæson 2009/2010.
2. Gammel slæde.
3. Ny slæde.
4. Mini slæde.
5. Økonomi.
6. Forsikring.
7. Sponsor.
8. Evt.

Sæson 2009/2010.
Problemer med slæden har været el fejl, skal laves til næste sæson. Rent mekanisk har der ikke været det store med den. Og de småting der har været kunne udbedres inden for kort tid ved stævner. Team har fået noget kritik ved stævner, når der har været fejl på slæden. Enighed om at det er mekaniske ting der bliver arbejdet med, og stævnearrangør som laver stævner uden en ekstra slæde må være et valg man gør. Men den risiko som følger.

Gammel slæde.
Lars Skov og Poul A Jensen har tilbudt at lave komplet nyt el system på slæden, dette takker bestyrelsen og slæde team ja tak til. Slæden skal på deres anvisning komme til Skjern til denne opgave. Andre opgaver på slæden er oplistet, og indkøb af div. dele er forberedt. Forventer en omkostning på Ca. 30 000 kr.

Ny slæde.
Gammel slæde kommer til Skjern, Slædeteam vil så bruge tid på den nye. Den er færdig svejst med ny forende. Planer om at den flyttes til Nordjylland, og bliver lavet færdig. Gode chancer for den kommer ud at køre i 2010.

Mini Slæde.
Der skal laves nogle føler til næste år, ellers ikke de store rep opgaver i år. Der arbejdes forsat på at få den op i gradering, teamet stor noget uforstående over for den godkendelse den har på nuværende. Svært at få kontakt til Holland og svar fra samme.

Økonomi vedrørende slæder.
Lukket punkt.

Forsikringer.
Der er tegnet brandforsikring på slædehuset, ingen indboforsikring. Karin undersøger forhold med samme. Og får lavet så vi er dækket ind.

Sponsor.
Ny sponsor har meldt sin ankomst, drøftet forskellige forslag til samme. Jan J forhandler kontrakt efter de forslag som var oppe på mødet.

Evt.
Nyt møde med Herning kommune den 19 oktober, vedrørende området.

Ref.
Jan Mikkelsen.

Bestyrelsesmøde den 03-09-09 kl. 19/30. Svinget 3 Skjern. Mødt. Hans Bossen. Henning Pedersen. Karien H Jensen. Poul Jacobsen. Jan Mikkelsen. 

Fraværende. Torben Madsen. Lars Olesen.

1 .
Godkendelse af ref fra sidste møde.

Referat godkendt uden bemærkninger.

2.
Evaluering af Testrup og Herning.

Fint stævne i Herning, lidt for langt stævne. Vi mangler folk til at hjælpe med selve stævnet, er vi gode nok til at kontakte folk for hjælp ?. Forslag om vi starter ugen før stævne, så presset ikke bliver så stor dagen før. Ellers godt stævne med god økonomi, tros ikke for mange besøgende.
Testrup stævnet gik meget fint, og tiden blev overholdt. God indsats af foreninger i boder, er bestilt til næste år.
Det er kun folk fra bestyrelsen som må hente penge rund på pladsen, Parkering skal være bedre til næste år, bedre skiltning af samme, for mange holdt og spurte om vej til parkering. Giver flaske halse. Mere plads i lukket ryttergård, pladsen på selve pulling arena skal udnyttes bedre. God ide med teams på pladsen.
Bestyrelsen ser mange muligheder på området, med de nye tiltag. Volde bliver lavet større hen over vinteren.
Dialog om stævne dato, der var ikke for mange besøgende til stævnet. Enighed om at beholde dato til næste år. Økonomisk vil stævnet gå i et nul, ok for et nyt område.

3.
Økonomi.

Ser godt ud, og vi kommer ud af året med et plus, banen i Testrup er betalt. Kassere mangler få bilag for at regnskab er klar til revisor.

4.
Slæder hvad kan gøres, slædeteam ønsker møde med bestyrelsen.

Slæde team vil ikke stille med to slæder til næste år, ønsker et møde med bestyrelsen. Bestyrelsen forslår følgende datoer, 18/25/09/09. eller 02/10/09.

5.
Nyt fra Herning kommune vedrørende banen.

Der forsøges forsat at få et møde med samme, der er kommet ny kontakt person. Sidste komtakt var uge 35. Henning arbejder videre på et møde.
Meget har ændret sig med hensyn til Finans krisen osv.

6.
Testrup pulling park. Økonomi fremtid.

Bestyrelsen ser meget positiv på Testrup, har kun interesse i området bliver brugt og markedsført.

7.
Generalforsamling.

Der bliver generalforsamling den 23 oktober, Henning undersøger om vi kan finde et andet sted, da vi syntes smedegården i Lem er for dyrt. Der skal være en ekstra ordinær generalforsamling på samme dag, for at vedtægter bliver ændret.

8.
Evt.

Feldborg maskinstation har kontaktet bestyrelsen ved,r traktorer til stævne, Poul følger op på samme.
Stævne datoer til næste år. Herning 1 maj Testrup 26 juni.
Ny sponsor til stor slæde har kontaktet Hans, sendt videre til Jan J i storslæden.

Ref.
Jan Mikkelsen.

 

Bestyrelsesmøde Skjern den 28/05/09 kl. 19/00. Mødt. Karin Jensen. Henning Pedersen. Hans Bossen. Poul Jacobsen. Jan Mikkelsen. 

Fraværende. Torben Madsen. Lars Olesen.

Økonomi i DTP.M.

Forsat en fin økonomi i Midtjylland med en god kapital, tros store investeringer i ny bane i Testrup og slæder.

Stævnet i Herning.

Ok stævne, parkering gik over forventning, stor ros til de hjælper der passede dette. Forsøg med at lave pladser til teams gik ligeledes fint, der var kun afsat 6 meter pr teams. Og ingen gjorde indsigelser mod dette.
Mange navne står på stævneudvalgs listen, men vi ser ikke for mange af disse cpr. Nr. Vi skal være bedre til at kontakte disse personer op til stævner, 7/8 personer er for få til en opgave af den størrelse.
Set rent økonomisk gik stævnet over forventning, meget fint salg i vores boder, med en fin avance.

Herning kommune.

Intet nyt fra samme, Henning Pedersen rykker forsat Jesper fra kommunen. Aftaler for 2009 skulle være på plads. Men kan vi ikke være der i 2010, ser bestyrelsen problemer i med kort varsel at skulle lave en nyt pulling arena.

Testrup pulling arena.

Bestyrelsen har været i Testrup i uge 22 for at se område og opmåle samme, det ser rigtigt godt ud på området. Og ikke mindst en bane uden sten.
Forsat meget arbejde på arena, der bliver lavet nogle arbejdsdage i nord den næste tid. Økonomisk er der pt investeret 100,000 kr.
Der arbejdes nu på selve stævnet den 27 Juni, kommunen har sat nogle krav til stævne. De påpeger at vi skal have 100 % styr på parkering og trafik ud til hovedvej.

Cheklister til Testrup.

Liste gennemgået, og opgaver fordelt.

Slæder.

Slæder er synet og godkendt, mini slæden blev desværre ikke opgraderet i første omgang, der søges om samme. Stål til den nye slæde er fremstillet, og beregninger er lavet.

Evt.

Intet.

PUV.
Jan Mikkelsen.

Bestyrelsesmøde den 25/02/09 kl. 19/00 i Skjern. Mødt; Hans Karin Jan Lars Torben. 

Fraværende: Poul.

Ref fra sidste møde.

Ingen bemærkninger.

Bane og værksted i Herning, hvad sker der med kommunen, og værkstedet.

Henning har talt med Jesper fra Herning kommune, efter messe center har meldt fra. Der indkaldes til et møde med plan chef. Værkstedet ved pulling bane skulle der ikke være problemer med, der kommer ny ejer på samme, møde og kontrakt forhandlinger til April.

Slæder.
Er slæder klar til 2009, og hvordan skal den nye transporteres rundt i landet.

Tegninger på den nye slæde kommer i nærmeste fremtid, Den gamle slæde skulle være klar. Skal dog synes, men der forventes ikke nogle problemer i dette. Mini slæden skal også synes i dette år, der skulle heller ikke være nogle problemer i samme, Jan følger op på mini slæden og Hans bossen på stor slæden. Bestyrelsen ønsker at få de sidste syns rapporter til info.
Transport af den nye slæde, teamet har kontakt med et firma som skulle have noget til samme.

Banen i Ålestrup.

Henning har løbende kontakt med Ålestrup, ser rigtigt godt ud der oppe. Der er høring til sidst i februar. De har haft en sag om oldtids fund, men det skulle være afsluttet på nuværende. Banen er sat af til pulling, der forventes ikke nogen problemer med stedet/stævnet.

Stof til turbo;n.

Karin laver et indlæg til bladet, der tages kontakt til Ålestrup for at de også kan få deres nye bane med i bladet.

DM 2009.

Flere toiletter til vores stævner, der køres videre med de firmaer fra sidste år. Der indføres armbånd til alle teams, forslag om hoppe borg til børn ved de næste stævner, Karin tager kontakt til banken om løn af samme.

Kontakt person til slædeteam.

Hans bliver kontakt person til storslæder, Jan til mini slæden.

Evt.

Aftale om næste møde bliver et telefon møde.

 

Ref.

Jan Mikkelsen.

Bestyrelsesmøde Onsdag 26/11/08 kl. 19/30 hos Henning Pedersen i Aulum.Mødt. Karin H Jensen. Hans Bossen. Poul Jakobsen. Jan Mikkelsen.
Fraværende. Ingen. 

Bestyrelsen Konstituerede sig på følgende måde.

Formand. Hans Bossen.
Næstformand. Henning Pedersen.
Kasser. Karin Haahr Jensen.
Sekretær. Jan Mikkelsen.
Medlem. Poul Jakobsen.

Slæder.
Bestyrelsen følger generalforsamlings indstilling om den nye slæde skal færdiggøres, Der er bestilt nye beregninger til samme. De skulle være klar til først i januar 2009. Økonomi i samme følges af bestyrelsen.

Møde med messecenter.

Ikke et positiv møde med samme, Messecenter sætter mange krav for stævner og afvikling. Der må ikke køres på banen når de har kunder ved dette område, De ønsker ikke volde til publikum osv. Kommunen har stor indflydelse på hvad det nye område som messecenter har fået lagt ind under sig skal bruges til, Henning Pedersen har forslået forhandler fra center at han tager ud til vores område og ser hvad der er i dag, for det er det som vi ønsker at få igen. Henning havde en klar fornemmelse at messecenter ikke vidste hvad tractor pulling kræver af plads. Nyt møde aftales.

Slæde huset.

Ny aftale skal laves med den nye ejer, Udlejer ser positiv på samme. Møde aftales med samme.

Banen i Nord.

De gæve folk i nord er nu så langt at tilladelser er lige på trapperne, der er fundet ler helt uden sten til en pris på ca. 50000 kr. Der til kommer så sand og andre materialer som skal bruges til en god bane. Et gæt på total prisen vil ligge på Ca. 80000 kr. Bestyrelsen ser positiv på denne investering, Skulle nok kunne afskrives over 3 år, vigtigt at der laves kontrakt på min 6/10 år. Andre forudsætninger for investering forhandles i en evt. kontrakt.

DM Stævner DTPM.

Start tider ved stævner i dtpm regi bliver til næste år rykket frem til kl. 11/00, der indføres armbånd til alle teams. For at sikre den lukket ryttergård, alle teams kan på den måde se hvem der har noget at gøre i samme. Det må være en fælles interesse at vi ikke har børn og publikum i ryttergården set ud fra sikkerhed.

Sponsor.

Der er nye sponsorer som har vist interesse, Hans bossen arbejder videre med samme.

Ref.

Jan Mikkelsen.

Generalforsamling 24. Oktober kl. 19/30 på smedegården i Lem. 

Formanden. Hans Bossen bød velkommen til generalforsamlingen.

1.
Valg af dirigent.
Bestyrelsen forslag Lars Olsen, ingen andre forslag, Lars valgt.

2.
Valg af stemmetællere.
Forslag til samme, Torben Madsen og Poul Ager Jensen. Valgt.

3.
Formandens beretning og godkendelse heraf.
Formanden gennemgik de to stævner vi har haft i DTPM, igen store problemer med stævnet i Aars, banen var ikke af den kvalitet som ønsket. Der bliver ikke holdt stævne i Aars mere, personerne som har stået for at klargøre område har sagt fra, og selve området ved center bliver ikke muligt at køre på mere. Anden aktør er på plads i nord.
Herning stævnet blev af mange rost for den gode bane, området var noget medtaget af køretøjer og andet i det våde vejr op til stævnet. Ellers et ok stævne. Begge stævner har været godt besøgt, så alt i alt har disse stævner været ok for Midtjylland.
Formanden kom i på slæder i sin beretning, og hvad problemer dette havde givet for slæde team og bestyrelsen. Formanden takkede alle som har givet en hånd med i arbejdet med slæder især da det brændte på til sidste DM.

Kommentar til beretning i stikord.

Den nye slæde kommer den ud at køre til næste sæson.
Skal der bruges flere midler på den nye slæde.
Skal den nye slæde til hvilsom og laves.
Hvorfor er mini slæde gået ned til national.
Er begge slæder klar og synet til næste år.
Hvorfor var slæder ikke klar til sæson.

Generalforsamlingen indstiller at den nye slæde skal laves og ud at køre, der er brugt så meget økonomi på samme at vi skal gøre den færdig. Forsamlingen mener at der er økonomi til samme. Om den skal ud i byen og laves eller der skal bruges/købes hjælp er op til bestyrelsen og slædeudvalg.
Mini slæden havde nogle punkter fra sidste syn som ikke var rettet til syn denne gang, og at den ikke kørte optimal ved stævnet i Herning er grunden til at den køre på det national på nuværende.
Begge slæder skulle være klar til næste sæson, hvis ikke ETPC finder på nye tiltag. Jan Johansen oplyser at der er flere personer på vej ind i slædeteam.
Formanden tager sin del af skylden for at slæde ikke var klar, kunne ikke få stål fremstillet til samme. Henning Pedersen giver udtryk for at det ikke kun var formanden den del skulle hænge på. Giver fuld opbakning til slæde team.
Beretning godkendt.

Fremlæggelse af regnskab og godkendelse heraf.

Karin Haahr Jensen gennemgår regnskab.

Indtægter for året 727711 kr. Udgifter for året på 701895 kr. Årets resultat før ekstraordinær poster 25816 kr. Ekstra ordinærpost på 15005 kr. Årets resultat bliver
10810 kr.
Aktiver i alt på 499,216 kr.
Egenkapital på 520,216 kr.

Kommentarer til regnskab.

God resultat til tros for mange udgifter til slæder.
Spørgsmål til post ved,r medlemskontingent, Karin oplyser at beløbet fremkommer af 93 medlemmer af Midtjylland.
Regnskab godkendt.

Indkommet forslag og debat om årets gang.

Ingen indkommet forslag, formanden indstiller forslag om at en person i valget bliver valgt for et år. Ellers bliver der igen 4 på valg af gangen, dette er ikke hensigtsmæssigt for bestyrelsen. Sættes til afstemning, 29 ja ud af 29 stemmer. Vedtaget.

Valg til bestyrelsen.

Forslag til bestyrelsen.

Henning Pedersen. Valgt.
Poul Jakobsen. Valgt.
Jan Mikkelsen. Valgt.
Karin H Jensen. Valgt.
Torben Madsen. 2 sup.
Lars Olsen. 1 sup.
Erik D.
Jan Johansen.

Valg af revisor.
På valg er Poul Sørensen, ønsker genvalg. Ingen andre forslag Poul Sørensen valgt.

Valg til udvalg.

Mini slæde.
Ib.
Tommy.
Søren.
Torben

Storslæde.
Jan.
Flemming.
Trine.
Harry.
Michael.
Søren.
4 personer på vej.

Program udvalg.
Henning.
Poul.
Ejvind.
Jesper.
Signe.

Bane udvalget.
Henning.
Poul.
Ejvind.
Allan.
Hans.
Niels. (græs).
Jesper.
Torben.
Jan.

DTPM siden.
Flemming.
Jan.

Evt.

Spørgsmål om det er de samme syns folk som syner slæder i Sverige som i DK. Formanden svare at de svenske slæder er i en undersøgelse efter stævnet på sjælland.
Der arbejdes på at få et nyt lad til mini slæden. Blomster og tillykke blev givet til.
3500 kg. Henrik B Jensen.
2500 kg. Poul A Jensen.
Super stock. Niels Damgård.
Dirigent. Lars Olsen.

Ref.

Jan Mikkelsen.

Bestyrelsesmøde den 24/09/08 kl. 19/00 hos Hans Bossen. 

Mødt: Karin Haahr Jensen. Hans Bossen. Henning Pedersen. Jan Mikkelsen.

Fraværende. Poul Jacobsen.

DM Herning 2009.
Der har været et møde med kommunen om området, og det bliver på den måde at vi kan blive der i 2009, og måske i år 2010. Arbejdet med at finde nyt område til tractor pulling er i gang, der bliver taget kontakt med messecenter for et evn,t samarbejde da området som er i spil ligger i det område. Altså køres der på Herning banen i år 2009.

DM Aars 2009.
Der skal køres et nyt sted i nord, der er lavet ny aftale med team Miraculix. De kommunale aftaler er ved at være på plads. Henning Pedersen påpeger at der kan være problemer med trafik til området, ellers alt positiv.

Slæder.
Bestyrelsen glæder sig over at slæder er blevet gjort klar og næsten er synet, meget tid er brugt på samme. Der mangler dog nogle ting på slæder ifølge syns papirer, men de har vist deres værd ved nogle stævner, som er kørt uden problemer. Økonomi blev gennemgået ved,r. slæder, der er blevet brugt 126000 kr. på samme. Bestyrelsen indkalder til et møde med de 2 slæder, så vi bare er klar til næste sæson.

Møde og afvikling med Aars.
Hans indkalder til et møde med Aars, så vi kan få afsluttet for stævne 2008. Bestyrelsen er ikke af den opfattelse at de får fuldt honorar for stævnet, der til var der for mange mangler, der er forsat nogle økonomiske spørgsmål til ting som er blevet væk eller ødelagt.

Regnskab pt.
Vores økonomi ser godt ud for i år, selv om vi har brugt mange midler på slæder i år. Dette skal ses i lyset af 2 gode stævner med godt salg og besøgende. Generelt har vi en fin økonomi i Midtjylland, som vi er enige om at værnene om. Vigtigt at vi har midler til inverteringer i krav til slæder og andet, og skal vi i nærmeste fremtid flytte fra området i Herning er det vigtigt at vi har nogle midler til samme.

Hvem modtager genvalg.
Henning Pedersen (modtager genvalg)
Poul Jacobsen ( modtager genvalg)
Karin H. Jensen (modtager ikke genvalg)
Jan Mikkelsen (modtager genvalg)

Eventuelt.
Vi indfører armbånd til teams til de næste stævner, udleveres ved køremøder til stævne. Dette vil lette opgaver for dommer så man kan se hver der har ret til at være i lukket ryttergård, også de teams der er i gården kan bede andre om at forlade stedet.

 

Ref.

Jan Mikkelsen.

 

Bestyrelsesmøde Torsdag den 19 juni, hos Hans Bossen. Kl 20/00.Mødt: Hans Bossen. Henning Pedersen. Poul Jacobsen. Karin Haar Jensen. Jan Mikkelsen. 

Fraværende: Lars Kjær Simonsen.

1. Slæder.

Hans har talt med slædeudvalget om ombygning af slæden, man ser problemer i at ombygge slæden som anvist af firma. Den ville ikke i fremtiden kunne køre de små klasser i lbu, nogle i udvalget vil stoppe med slæden hvis det skulle laves. Der indkaldes til et møde med udvalget, mødet sættes af slædeudvalget og der er mødepligt til alle. Der skal findes en løsning på problemet, alle i bestyrelsen er enige om at formålet med at dtpm har slæder er stævner i dtp.
Kan der ikke opnås enighed på mødet, vil bestyrelsen indkalde til ekstra ordinær generalforsamling med et punkt på dagsorden. Slæder.
Jan Mikkelsen har eftersøgt et regnskab over driften på slæder, Karin har lavet et som viser at vi et negativ resultat, dette skal ses i lyset af at der er brugt mange penge på kassen og beregninger for en godkendelse.

Banen i Herning.
Der er rykket for møde med kommune, i opsigelse fra samme ville man have et møde med bestyrelsen medio marts, vi har pt ikke hørt noget fra samme. Hans rykker for mødet.
Bestyrelsen vil kontakte eger af det område vi har i dag, det er ikke kommune som eger samme. Hvordan de så kan opsige aftalen står pt uafklaret, møde hurtigst muligt.

Stævne Aars.

God økonomi i stævnet, forsat problemer med hjælper fra lbu. Messe center ved banen skal udvides til næste år, så om vi kan lave stævne der fremover vides ikke pt. Vi påtænker at flytte stævne dato, med den arbejdsmængde som vi møder til stævnet skal den lægges anderledes. Eller lbu skal levere det lovede, vores folk bliver slidt op ved 2 stævner med så lille tidsforskel. Vi har modtaget en regning på noget el udstyr som er forsvundet ved stævnet, Karin vil undersøge om forsikring dækker samme.

Stævne Herning.

Fin økonomi i stævnet set i forhold til sidste år, mange roser for banen fra teams. Området var blød og mange sad fast, ikke nemt at gøre noget ved. Ellers godt stævne for dtpm. Vores mål med at have nogle flere traktorer til bugsering var godt, ingen ventetid for samme.

PUV.
Jan Mikkelsen.
Ref.

 

Bestyrelsesmøde Torsdag den 20 Marts kl 13/00 hos Hans Bossen Pilevænget 44 6900 Skjern. 

Deltager. Hans Bossen. Henning Pedersen. Karin Haahr Jensen. Lars Kjær Simonsen. Poul Jacobsen. Jan Mikkelsen.

Fraværende. Ingen.

Dm Herning.
Check Lister blev lavet og fordelt for stævnet 3 Maj til Herning. Der arbejdes på højtryk med hensyn til slæder for stævne, taget kontakt til den Tyske slæde. Hans havde ikke fået nogen svar fra samme. Tom bliver kontaktet for at leje skraber, og dtpms skraber kommer til at stå som reserve.
Service traktorer bliver øget i antal.

Dm Aars.
Check Lister lavet for stævnet i Aars 17 Maj, igen øges service traktorer i antal. Problemer med slisker ved vægt, spørger om vægt kan sænkes, eller der skal laves nye slisker. Der aftales møde med Lu i nærmeste fremtid, så problemer undgås med hensyn til banen og bemanding før/under/efter stævnet.
Lu forespørger om de må lave reklame på stævnedagen, de har fremlagt forslag til bestyrelsen for samme. Dette tages med på mødet i Aars, vigtigt for dtpm at stævnet ikke bliver opfattet som en lu stævne.

Slæder for 2008.
Der er kommet tilbud fra firma på udregning af forstærkning af mini slæden. Pris ca. 30000 kr. Ydermere har anden firma givet tilbud på opgaven, til samme pris. Forskellen på de to kan blive prisen hvis de skal lave på 3 slæder. Der arbejdes videre på samme, men bestyrelsen indstiller at der gives pris på alle 3 slæder.
En længer snak om slæde problematikken, økonomi. Fremtiden. Osv.

Ref.
Jan Mikkelsen.

 

Bestyrelses møde Fredag den 19/10/07 kl. 19/30 hos Hans Bossen Pilevænget 44 690 Skjern. Deltager. Hans Bossen. Henning Pedersen. Karin Haahr Jensen. Lars Kjær Simonsen. Jan Mikkelsen. 

Fraværende. Ingen.

Bestyrelsen Konstituerede Sig på følgende måde.

Formand. Hans Bossen.
Næstformand. Henning Pedersen.
Kasser. Karin Haahr Jensen.
Sekretær. Jan Mikkelsen.
Medlem. Lars Kjær Simonsen.

Lars Kjær Simonsen ønsker at trække sig fra bestyrelsen, pga. stor tidspres privat. Lars indvilliger i at stå på sidelinjen, med hjælp til stævne i Aars. Da det er ham som har kontakter der. Poul Jacobsen indkaldes til bestyrelsen.

Hjemmesiden.

Alle er enige om at der skal noget mere på vores hjemmeside, mere info fra stævner, artikler fra turboen kunne også være et forslag. Referater fra bestyrelse møder i kort udgave. Jan sender referater ud til medlemmer som godkendes inden 5 dage, kommer der ingen tilbagemeldinger fra bestyrelsen, bliver det sat ind på siden i kort udgave.

Stævnedage i år 2008.

3 Maj i Herning.
17 eller 24 Maj i Aars.
26/27 Juli Ero cup i Herning.

Møde med LBU.

Set i lyset af sidste stævne i Aars er det vigtigt at få kontakter til LBU i Aars. Lars tager kontakt til samme og aftaler et møde, kan vi ikke blive enige med dem vil vi ikke bruge mere energi på samme. Lars påpeger at det er vigtigt at få bestilt radio reklamer tidligt, Næste Bestyrelses møde aftales i Aars.

Banen i Herning/Komunnen.

Mere kontakt med komunnen, hvad sker der i sagen. Bestyrelsen og DTP er nervøs for den udvikling der er på nuværende. Som udgangs punkt regner vi med at kunne blive i år 2008, men kommer der en udvidelse på industrien bliver vi de små i spillet. DTP har interesse i at være med i banen, er nervøs for at de ikke har en bane til deres Ec osv. Tages med som et punkt til næste bestyrelses møde. DTP vil blive løbende orienteret om udviklingen i sagen.

Forslag til bestyrelsen.

Ejvind Døj stiller forslag om at generalforsamling flyttes fra Lem, og til Lemvig. Ejvind har nogle lokaler som kan bruges til samme. Bestyrelsen vil tage forslaget op i den kommende sæson, men som udgangspunkt vil det ikke blive i Lemvig.

Referat.

Referat fra generalforsamling var ikke færdig til mødet, kommer til næste bestyrelsesmøde (Henning Pedersen). Liste over hvem der skal tilsendes jule hilsner blev gennemgået.

 

Ref. Jan Mikkelsen.

Hans Bossen. Henning Pedersen. Karin Haahr Jensen.

Lars Kjær Simonsen. Jan Mikkelsen.